Kursusdeltagere på FVU-online sidder rundt om bordet og løser opgaver i fællesskab.

Voksne forbedrer deres læse- og skrivefærdigheder ved siden af fuldtidsjob! Det sker via nyt digitalt koncept hos IA Sprog

Cirka 600.000 voksne i Danmark har svært ved at læse og skrive. Mange af dem kan have gavn af FVU-læsekurser. Tilbuddet har eksisteret siden 2001, og som noget nyt har IA Sprog lanceret et tilbud om FVU-læsning med integreret digital læring. Det skaber nye muligheder for deltagere med fuldtidsjob. Og de er mange.


FVU-læsning er et tilbud til voksne, som taler dansk men har svært ved at læse og skrive. Undervisningen fører frem til en afsluttende prøve på et niveau, der svarer til folkeskolens afgangseksamen, hvis man gennemfører alle undervisningstrin. Tilbuddet er populært for eksempel blandt voksne, der ønsker at tage en erhvervsuddannelse, fordi man kan bruge den afsluttende FVU-prøve til at søge om optagelse på erhvervsskolerne.

Behov for en mere fleksibel måde at lære på

Det er velkendt, at der kan være logistiske udfordringer forbundet med at gennemføre FVU, fordi mange voksne har både fuldtidsarbejde og familie at passe. Stort set alle FVU-kursister hos IA Sprog har travlt med job og familie ved siden af ønsket om opkvalificering. Derfor indførte skolen i 2019 et nyt blended learning format med digitaliserede undervisningsmaterialer.

De nye blended learning forløb blev indført for at gøre kurserne mere fleksible for deltagerne, uden at de af den grund får mindre udbytte af undervisningen. Og foreløbig tyder erfaringerne på, at det er lykkedes.

Materialerne til FVU-kurserne på alle fire trin kan tilgås online. Underviseren kan ’skrue op og ned’ for online-delen alt efter, hvor meget man ønsker at gennemføre som klasseundervisning og hvor meget, der skal gennemføres via skolens digitale læringsportal mit.iasprog.dk

Mange fordele ved FVU-læsning online

Ung kvinder benytter nyt digitalt koncept


De nye blended learning forløb har været i gang i et halvt års tid, og erfaringerne viser, at man på denne måde i højere grad kan tilgodese forskellige typer af kursister. Det gælder ikke mindst den travle voksne, som ikke har mulighed for at komme til undervisning to gange om ugen. FVU-undervisning på IA Sprog foregår normalt ved at deltagerne møder på skolen to gange om ugen, men i det nye digitale set-up kan kursisten nøjes med at komme én gang om ugen suppleret med online lektioner, som gennemføres hvor og hvornår, det passer ind i kursistens hverdag. Den samme fleksibilitet gælder også, hvis en deltager er ude at rejse et par uger i løbet af kurset. Underviseren kan se at deltagerne er aktive på den digitale læringsplatform selvom de ikke er fysisk tilstede i undervisningslokalet. Og det kan også mærkes når de møder op igen på skolen og deltager på lige fod med resten af holdet. 

Takket være de digitale undervisningsmaterialer kan den enkelte deltager fordybe sig så meget hun eller han har lyst til og behov for. Der ligger supplerende undervisningsmaterialer på mit.iasprog.dk hvor man kan beskæftige sig med alle væsentlige områder inden for skriftlige danskfærdigheder for at imødekomme alle typer af kursister. 

FVU-læsning online styrker kursisternes IT-færdigheder

FVU digital

En helt klar fordel er, at mange får bedre digitale færdigheder af at deltage i sådan et forløb. De dygtiggøres i takt med, at de lærer at betjene den digitale læringsplatform og samarbejde digitalt med andre på deres hold. Samtidig får de også autentiske multimediale læseoplevelser bl.a. fordi platformen linker til aktuelle artikler på andre portaler som f.eks. DR. På den måde lever den nye undervisningsform endnu bedre op til kravene i bekendtgørelsen for FVU-læsning som også inkluderer digitale læse- og skrivefærdigheder. På det nye bleded learning forløb hos IA Sprog er online læring en integreret del af den pædagogiske metode hvor digitale aktiviteter og klasserumsundervisning støtter op om hinanden.

Nogle af de digitale opgaver er selvrettende, og andre involverer flere deltagere og også underviseren. Det gælder for eksempel, når deltagerne skriver deres egne tekster i et forum på læringsplatformen, så alle på holdet kan læse og kommentere. Det minder om den ’forhandling om betydning og form’, som sker i klasselokalet og som er en væsentlig del af indlæringsprocessen, også når det gælder læsning og skrivning. Her bliver forhandlingen blot indlejret i en digital kontekst og udgør i sig selv en genkendelig læse- og skriveaktivitet fra deltagerens job eller privatliv. På den måde opnår deltagerne nye sproglige færdigheder, som kan bruges i praksis.

Også blended learning på matematik-kurserne

De digitale undervisningsmetoder, som har vist deres effekt på læse-kurserne, bliver nu også taget i brug på FVU-matematik hos IA Sprog. Deltageren har derfor nu mulighed for at komme en eller to gange om ugen også på matematik-holdene. Og holdets pensum ligger i digital form online. På samme måde som ved læsning kan en deltager som er forhindret i at være fysisk til stede i undervisningen, således selv følge med i kurset ved at arbejde online.

Digital læring: Får man det fulde udbytte?

En af fordelene ved det nye digitale set-up hos IA Sprog er, at deltagerne har bedre muligheder for at arbejde selvstændigt med deres opgaver. Man bliver ikke på samme måde som tidligere ’sat af’ hvis, man har været syg eller ude at rejse. 

Men der er stadig behov for, at deltagerne er en del af klasseundervisningen. I klassen indgår man med holdkammerater og underviser i sprogudviklende samtale og samarbejde om bl.a. sprog, læring og skriftlighed.

For at sikre en høj succes-rate er det vigtigt, at deltageren får den nødvendige instruktion og støtte gennem undervisningen. Deltageren skal gennem undervisningen føle sig klædt på til at kunne arbejde på egen hånd og fx lære platformens funktionalitet at kende. Men det kræver samtidig, at der er tale om deltagere, som er gode til at lære på egen hånd.

På IA Sprog har man siden lanceringen af blended learning forløbene oplevet, at mange kursister er blevet rigtig dygtige til at læse og skrive gennem det nye digitale forløb. Men det er vigtigt at understrege, at også FVU-online kræver selvdisciplin at gennemføre. 

Derfor anbefaler IA Sprog kun et online-forløb i de tilfælde hvor den indledende screening viser, at det vil være en god idé for netop denne kursist.

At halvdelen af et FVU-kursus kan gennemføres online betyder, at flere kan gennemføre. Travle voksne med job og familie, som tidligere måtte opgive drømmen om faglig opkvalificering kan nu tage et FVU-forløb hos IA Sprog. Og de får endda styrket deres digitale færdigheder som en del af pakken.

Må vi opkvalificere jeres medarbejdere?

Se hvordan